Điều khoản sử dụng

Tất cả các người dùng truy cập trang web casino-mcw.top phải tuân thủ các điều khoản sau đây. Bằng cách truy cập và sử dụng trang web, bạn đã đồng ý và chấp nhận tuân thủ các điều khoản này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, vui lòng ngừng truy cập và sử dụng trang web ngay lập tức.

1. Quyền sở hữu trí tuệ

Các tài sản trí tuệ trên trang web casino-mcw.top, bao gồm nhưng không giới hạn đến nội dung, hình ảnh, đồ họa, biểu đồ, video và giao diện người dùng, đều thuộc quyền sở hữu của chúng tôi. Bạn không có quyền sao chép, sửa đổi, phân phối hoặc sử dụng bất kỳ tài sản trí tuệ nào mà không có sự đồng ý bằng văn bản của chúng tôi.

Mọi thương hiệu, logo hoặc tên sản phẩm đi kèm với trang web casino-mcw.top là tài sản trí tuệ của chúng tôi và không được sao chép, sử dụng hoặc tái tạo mà không có sự cho phép bằng văn bản.

  • Bạn không được sử dụng trang web casino-mcw.top cho bất kỳ mục đích phi hợp pháp nào.

2. Quyền và trách nhiệm của người dùng

Bằng cách truy cập và sử dụng trang web casino-mcw.top, bạn cam kết:

- Không vi phạm bất kỳ luật pháp hiện hành nào.

- Không gửi, đăng tải hoặc chia sẻ thông tin vi phạm quyền riêng tư, tôn trọng hoặc xúc phạm đồng người.

- Không can thiệp vào hệ thống máy chủ, dữ liệu hoặc thông tin cá nhân của người khác.

3. Thay đổi và chấm dứt

Chúng tôi có quyền thay đổi, chỉnh sửa hoặc chấm dứt điều khoản sử dụng mà không cần thông báo trước. Việc thay đổi có hiệu lực ngay lập tức sau khi được công bố trên trang web.

  • Chúng tôi có thể chấm dứt truy cập và sử dụng trang web nếu bạn vi phạm bất kỳ quy định nào trong điều khoản sử dụng.

Bất kỳ thay đổi, chấm dứt hoặc hạn chế truy cập và sử dụng trang web đều không gây trách nhiệm pháp lý đối với chúng tôi.